Ihmiset

Kaisa Latosaari – Vastaava toimintaterapeutti (AMK)

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi 2002. Opinnoissani olen syventynyt lasten- ja nuorten toimintaterapiaan. Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt kuntasektorilla painottuen lasten toimintaterapia-arviointeihin. Vuodesta 2009 lähtien olen keskittynyt terapiatyöhön ja toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana. Olen lisäkouluttautunut NDT Bobath-terapeutiksi (2009) sekä käynyt muita lyhyitä koulutuksia lasten toimintaterapiaan liittyen. Ratkaisukeskeisestä coach-koulutuksesta valmistuin 2017.

Olen työskennellyt monenlaisten lasten ja heidän perheidensä kanssa. Terapeuttina kohtaan jokaisen lapsen yksilönä huomioiden hänen vahvuutensa ja haasteensa. Terapiatyössä pidän tärkeänä tavoitteena tukea ja löytää uusia keinoja, jotka auttavat lasta osallistumaan hänelle tärkeisiin asioihin. Hyvän vuorovaikutuksen luominen lapsen kanssa on ovi lapsen maailmaan. Terapeuttina haluan löytää lapsen kanssa motivaation ja innostuksen uusien asioiden harjoitteluun. Toivon myös hyvää yhteistyötä lapsen perheen ja lähiympäristön kanssa, koska yhteen hiileen puhaltaminen on tärkeätä. Terapiassa haluan antaa lapselle toiminnan riemua ja onnistumisen kokemuksia.

Ulla Niutanen – Erikoistoimintaterapeutti, FM

Valmistuin toimintaterapeutiksi 1986 ja erikoistuin lasten ja nuorten toimintaterapiaan 1994. Päivitin toimintaterapian ammattikorkeakoulututkinnon 2016 ja suoritin Jönköpingin yliopistossa maisterin tutkinnon 2017. Olen työskennellyt sekä arviointi- että terapiatyössä erikoissairaanhoidossa, lastensuojelun perhekuntoutuksessa ja yksityisenä ammatinharjoittajana.
Olen työskennellyt eri ikäisten kanssa vauvasta vanhempiin, erityisesti aistimusten käsittelyn ja säätelyn ongelmissa. Pyrin asiakaslähtöiseen, tavoitteelliseen yhteistyöhön, jossa painottuvat asiakkaan sisäinen motivaatio ja toiminnan ilo. Mielestäni oleellista työssäni on läsnä oleva, arvostava kohtaaminen ja leikillisyys, mikä mahdollistaa turvallisen ilmapiirin kokeilla ja oppia uutta sekä vahvistua valmiuksissa.

Voin toteuttaa joko perustason tai erikoistason (SI/ SIPT) toimintaterapia-arvioita.
Palvelen mielelläni myös kansainvälisiä asiakkaita englannin, saksan, italian ja ranskan kielellä.

Koulutukset, jotka ohjaavat työskentelyäni:
• Sensorisen Integraation terapian koulutus sekä Sensorisen Integraation ja Praksian Testi (SIPT) -koulutus
• Sensomotorinen psykoterapia traumojen hoidossa -vakauttava toimintaote
• Trappan -kriisimalli väkivaltaa todistaneille lapsille
• HoiLei -vuorovaikutus- ja mentalisaatiotaitoja tukeva menetelmä
• Dialoginen vauvatanssi
• Psykosynteesivalmennus

Rita Tuhkasaari – Musiikkiterapeutti

(laaja-alainen- ja toiminnallinen (TMT) musiikkiterapia)

Olen valmistunut toiminnalliseksi musiikkiterapeutiksi vuonna 2001 ja laaja-alaiseksi vuonna 2007. Vuodesta 2001 alkaen olen työskennellyt yksityisenä musiikkiterapeuttina Vantaalla ja pääkaupunkiseudulla.

Työskentelen sekä neurologista että psyykkistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa (sopimukset Kelan ja Hus:n kanssa). Lisäksi asiakkainani on Kelan kuntoutuspsykoterapiaa (16-25 v) saavia nuoria ja aikuisia.

Sanni Salonen – Toimintaterapeutti (AMK)

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi 2017. Minulla on kertynyt kokemusta lasten toimintaterapeuttina. Koen vahvuuksiksini vahvan läsnäolon, leikkimielisen asenteen ja loputtoman tiedonjanon.

Mielestäni tärkeitä elementtejä lasten ja nuorten parissa toimiessa on lempeys, leikillisyys ja tavoitteita kohti kulkeminen yhdessä lähiympäristön kanssa. Arvostavaa ja lämmintä kohtaamista pidän avaimena onnistuneeseen ja turvalliseen vuorovaikutukseen. Terapiassa pyrin aina sytyttämään lapsen tai nuoren sisäisen motivaation iloisella asenteella. Onnistumisen kokemukset kannustavat lasta tai nuorta yhä suurempiin haasteisiin.

Palvelen kansainvälisiä asiakkaita mielelläni myös englannin kielellä.

Nora Granlund – Toimintaterapeutti (AMK)

Olen Nora Granlund ja valmistuin toimintaterapeutiksi vuonna 2010 ammattikorkeakoulu Arcadasta. Tällä hetkellä olen YAMK-opinnoissani loppusuoralla.

Vuodesta 2012 lähtien olen työskennellyt HUS:n lasten ja nuorten sairaalassa lastenneurologian parissa, pääpaino on ollut neuropsykiatrisissa häiriöissä. Erityisosaamiseni on autismikirjon häiriöissä ja niihin liittyvässä arvioinnissa, kuntoutuksessa ja apuvälineissä. Kuvien käyttö on minulle tuttua lapsen toimintaa tukevana elementtinä. Teen työtäni perhelähtöisesti lapsen ja perheen tilanne kokonaisvaltaisesti huomioiden. Haluan auttaa perheitä ja lapsia löytämään heille toimivia ratkaisuja, leikkejä ja toimintamalleja, joilla lapsen kehitystä voidaan parhaalla mahdollisella tavalla ttukea. Perheiden lisäksi olen tottunut tekemään yhteistyötä lapsen elämässä muiden lähi-ihmisten kanssa, esimerkiksi päiväkodin ja koulun kanssa. Teen työtä koko sydämestäni ja olen avoin kaikille haasteille.

Olen täysin kaksikielinen (suomi, ruotsi) joten otan mielelläni vastaan myös ruotsinkielisiä asiakkaita. Lisäksi puhun sujuvaa englantia ja saksaa.

Johanna Rontti – Toimintaterapeutti (AMK)

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi 1994. Olen tehnyt työurani lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Viimeiset vuodet olen keskittynyt tekemään terapiaa sensorisen integraation viitekehyksestä lasten kanssa, joilla on erilaisia aistitiedon käsittelyn tai säätelyn pulmia. Minulla on sensorisen integraation terapiakoulutus sekä testikoulutus (SI-, SIPT). Työssä pidän tärkeänä lapsen kohtaamista ja hänen kehityksensä tukemista, jotta lapsi pystyisi osallistumaan iänmukaisiin toimintoihin. Terapiassa leikki on tärkeällä sijalla. Perheiden tukeminen on olennainen osa terapiaprosessissa. Minulla on pitkä kokemus myös vaikeavammaisten kuntoutuksesta ja kuntoutustutkimuksesta liikuntavammaisten lasten koulussa. Olen myös työskennellyt erikoissairaanhoidossa sekä yksityisellä puolella. Minulla on osaamista toiminnallisen näön käytön tutkimisesta ja näön käytön vahvistamisesta.

 

Taru Järvi – Toimintaterapeutti (AMK)

Haluan mahdollistaa toimivan ja hyvän arjen asiakkailleni.

Valmistuin toimintaterapeutiksi 2014, jonka jälkeen olen työskennellyt lasten, nuorten ja perheiden parissa. Minulla on kokemusta arviointi- ja terapiatyöstä lastensuojelussa, laitoskuntoutuksessa ja lasten toimintaterapeuttina yksityisenä ammatinharjoittajana. Tärkeitä lähtökohtia omassa työskentelyssäni ovat voimavarakeskeisyys, arkilähtöisyys sekä toiminnan kautta löytyvä ilo.

Minua innostaa kun saan olla kannustajana ja vierellä kulkijana lapsen löytäessä omia vahvuuksiaan, voittaessa aiempia vaikeuksia ja oppiessa uutta! Tämän edellytyksenä on tietenkin hyvä yhteistyö perheen ja muun verkoston kuten päiväkodin kanssa, yhdessä mietityt tavoitteet sekä lapsen omien kiinnostuksen kohteiden huomiointi.

”Asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja toimintaterapeutti on terapeuttisen toiminnan asiantuntija”

 

Vantaan Terapiakeskus Oy on yksityinen kuntoutusalan yritys, joka tarjoaa palveluita lapsille ja nuorille. Tarjoamme musiikkiterapiaa, toimintaterapiaa ja rauhoittumisen apuvälineitä. Meiltä löytyy erityisosaamista lasten ja nuorten neurologisesta ja neuropsykiatrisesta kuntoutuksesta.

Yhteystiedot

050 330 7795
Etunimi.Sukunimi @vantaanterapiakeskus.fi

Käyntiosoite:
Tikkuraitti 11 A 16, 4 krs.
01300 Vantaa