Ihmiset

Ulla Niutanen – Erikoistoimintaterapeutti, FM,

SI- ja SIPT-koulutettu

Valmistuin toimintaterapeutiksi 1986 ja erikoistuin lasten ja nuorten toimintaterapiaan 1994. Päivitin toimintaterapian ammattikorkeakoulututkinnon 2016 ja suoritin Jönköpingin yliopistossa maisterin tutkinnon 2017. Olen työskennellyt sekä arviointi- että terapiatyössä erikoissairaanhoidossa, lastensuojelun perhekuntoutuksessa ja yksityisenä ammatinharjoittajana.
Olen työskennellyt eri ikäisten kanssa vauvasta vanhempiin, erityisesti aistitiedon käsittelyn ja säätelyn ongelmissa. Pyrin asiakaslähtöiseen, tavoitteelliseen yhteistyöhön, jossa painottuvat asiakkaan sisäinen motivaatio ja toiminnan ilo. Mielestäni oleellista työssäni on läsnä oleva, arvostava kohtaaminen ja leikillisyys, mikä mahdollistaa turvallisen ilmapiirin kokeilla ja oppia uutta sekä vahvistua valmiuksissa.

Koulutukset, jotka ohjaavat työskentelyäni:
• Sensorisen Integraation terapian koulutus sekä Sensorisen Integraation ja Praksian Testi (SIPT) -koulutus
• Sensomotorinen psykoterapia traumojen hoidossa -vakauttava toimintaote
• Trappan -kriisimalli väkivaltaa todistaneille lapsille
• HoiLei -vuorovaikutus- ja mentalisaatiotaitoja tukeva menetelmä
• Dialoginen vauvatanssi
• Psykosynteesivalmennus

Voin toteuttaa joko perustason tai erikoistason (SI/ SIPT) toimintaterapia-arvioita.
Palvelen mielelläni myös kansainvälisiä asiakkaita englannin, saksan, italian ja ranskan kielellä.

045 1135468
ulla.niutanen @vantaanterapiakeskus.fi

Rita Tuhkasaari – Musiikkiterapeutti,  Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Olen valmistunut toiminnalliseksi musiikkiterapeutiksi vuonna 2001 ja laaja-alaiseksi vuonna 2007. Vuodesta 2001 alkaen olen työskennellyt yksityisenä musiikkiterapeuttina Vantaalla ja pääkaupunkiseudulla. Ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi valmistuin syksyllä 2021.

Työskentelen sekä neurologista että psyykkistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa (sopimukset Kelan ja Hus:n kanssa). Lisäksi asiakkainani on Kelan kuntoutuspsykoterapiaa (16–25-v.) saavia nuoria ja aikuisia.

050 5379009
rita.tuhkasaari@vantaanterapiakeskus.fi

Sanni Salonen – Toimintaterapeutti (AMK), Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (äitiyslomalla)

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi 2017. Minulla on kertynyt kokemusta lasten toimintaterapeuttina. Koen vahvuuksiksini vahvan läsnäolon, leikkimielisen asenteen ja loputtoman tiedonjanon.

Mielestäni tärkeitä elementtejä lasten ja nuorten parissa toimiessa on lempeys, leikillisyys ja tavoitteita kohti kulkeminen yhdessä lähiympäristön kanssa. Arvostavaa ja lämmintä kohtaamista pidän avaimena onnistuneeseen ja turvalliseen vuorovaikutukseen. Terapiassa pyrin aina sytyttämään lapsen tai nuoren sisäisen motivaation iloisella asenteella. Onnistumisen kokemukset kannustavat lasta tai nuorta yhä suurempiin haasteisiin.

Palvelen kansainvälisiä asiakkaita mielelläni myös englannin kielellä.

044 05004482
sanni.salonen@vantaanterapiakeskus.fi

Nora Granlund – Toimintaterapeutti (AMK)

kuva_nora

Valmistuin toimintaterapeutiksi vuonna 2010 ammattikorkeakoulu Arcadasta. Tällä hetkellä olen YAMK-opinnoissani loppusuoralla.

Vuodesta 2012 lähtien olen työskennellyt HUS:n lasten ja nuorten sairaalassa lastenneurologian parissa, pääpaino on ollut neuropsykiatrisissa häiriöissä. Erityisosaamiseni on autismikirjon häiriöissä ja niihin liittyvässä arvioinnissa, kuntoutuksessa ja apuvälineissä. Kuvien käyttö on minulle tuttua lapsen toimintaa tukevana elementtinä. Teen työtäni perhelähtöisesti lapsen ja perheen tilanne kokonaisvaltaisesti huomioiden. Haluan auttaa perheitä ja lapsia löytämään heille toimivia ratkaisuja, leikkejä ja toimintamalleja, joilla lapsen kehitystä voidaan parhaalla mahdollisella tavalla ttukea. Perheiden lisäksi olen tottunut tekemään yhteistyötä lapsen elämässä muiden lähi-ihmisten kanssa, esimerkiksi päiväkodin ja koulun kanssa. Teen työtä koko sydämestäni ja olen avoin kaikille haasteille.

Olen täysin kaksikielinen (suomi, ruotsi) joten otan mielelläni vastaan myös ruotsinkielisiä asiakkaita. Lisäksi puhun sujuvaa englantia ja saksaa.

040 8085380
nora.granlund@vantaanterapiakeskus.fi

Hanne Tanskanen – Toimintaterapeutti (AMK), Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Valmistuttuani vuonna 2017 toimintaterapeutiksi olen työskennellyt perhekuntoutuksessa sekä HUS:n Uudessa lastensairaalassa lastenneurologian potilaiden parissa. Olen tehnyt sekä terapia- että arviointityötä, ja lisäksi minulla on kokemusta mm. kuntoutuksen suunnittelusta sekä apuvälineiden hankinnasta. Olen työskennellyt eri ikäisten asiakkaiden ja eri elämäntilanteissa olevien perheiden kanssa. Täydensin osaamistani ratkaisukeskeisen neuropsykiatrian valmentajan opinnoilla syksyllä 2021.

Työskentelyäni ohjaa perusarvoni eli aitous ja avoimuus. Haluan tehdä yhteistyötä lapselle tärkeiden ihmisten ja ympäristöjen kanssa. Työskentelen terapialle asetetut tavoitteet mielessä pitäen ja lasta kuunnellen sekä havainnoiden. Terapiassa pyrin aina luomaan läsnä olevan ja luottamuksellisen ilmapiirin. Mielestäni on tärkeää löytää lasta motivoivat keinot harjoitella ja oppia hänelle haastavia asioita, sekä muistaa pitää ilo ja leikkisyys toiminnassa mukana!
Otan mielellään vastaan myös englanninkielisiä asiakkaita.

044 9757343
hanne.tanskanen@vantaanterapiakeskus.fi

Maiju Karhunen – Toimintaterapeutti (AMK)

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2014 Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Olen työskennellyt toimintaterapeuttina arviointityössä HUSin lastenneurologialla, kuntasektorilla perheneuvolassa ja nuorisoasemalla arviointi- ja kuntoutustyössä. Itsenäisenä ammatinharjoittajana olen työskennellyt vuoden 2020 alusta alkaen.

Asiakkaan ja perheen voimavarojen tunnistaminen ja niiden tukeminen ovat minulle työssäni tärkeitä. Lähiympäristön ohjaus ja osallistaminen kuntoutukseen kuuluvat olennaisena osana työskentelytapoihini, arjessa tapahtuvan harjoittelun myötä terapia on usein tuloksellisinta. Erityisosaamistani ovat autismikirjon häiriöiden kuntoutus sekä muut neuropsykiatriset haasteet. Hallitsen kuvakansion käytön, käytän ja luon kuvastruktuureja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti terapiatilanteisiin ja arkeen. Tunnetilojen ja vireystason itsesäätelyyn olen kouluttautunut Zones of Regulation -menetelmän käyttöön. Olen myös perehtynyt valikoivaan puhumattomuuteen Maggie Johnsonin koulutuksella Selective Mutism – Evidence-Based Practices.

Työskentelen mielelläni niin pienten lasten, koululaisten kuin nuorisoikäistenkin kanssa.

050 3644660
maiju.karhunen@vantaanterapiakeskus.fi

Anna Herler – Toimintaterapeutti (AMK)

Valmistuin toimintaterapeutiksi ammattikorkeakoulu Arcadasta vuonna 2018. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt kolmannella sektorilla lasten ja nuorten parissa sekä HUSin Uudessa lastensairaalassa lastenneurologian parissa. Erityisosaamiseeni kuuluu kehityshäiriöt, kehitysviive, motoriikan poikkeavuudet sekä autismikirjon häiriöt.
Työskentely lasten ja nuorten kanssa on minulle luontaista. Toimin perhelähtöisesti, tavoitteet mielessä ja lapsen tarpeet huomioiden. Terapiassa pyrin löytämään lasta motivoivia keinoja harjoitella ja oppia. Kehitys tapahtuu ilon kautta pelejä ja tehtäviä tehdessä.
Olen täysin kaksikielinen (suomi, ruotsi), joten otan mielelläni vastaan sekä suomen- että ruotsinkielisiä asiakkaita.

044 9817212
anna.herler@vantaanterapiakeskus.fi

Siiri Vartiainen – Toimintaterapeutti (AMK)

Valmistuttuani vuonna 2018 toimintaterapeutiksi olen työskennellyt HUS:n Uudessa lastensairaalassa lastenneurologian poliklinikalla sekä Espoon lasten kuntoutuspalveluissa. Lisäksi olen työskennellyt avustajana eri päiväkodeissa ja resurssiopettajana yläkoulussa. Minulle on kertynyt kokemusta arviointi- ja terapiatyöstä sekä ohjaamisesta eri-ikäisten lasten ja heidän perheidensä kanssa.
Terapiatyössä minulle on tärkeää luoda vahva luottamussuhde asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa. Yhteistyö lapsen, perheen ja päiväkodin tai koulun kanssa on mielestäni olennainen osa terapiaprosessia, jossa jokaisella on tärkeä roolinsa. Pyrin huomioimaan lapsen vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet harjoiteltavien taitojen ohella, ja löytämään lapsen kanssa motivoivia keinoja harjoitella vielä vaikealta tuntuvia asioita. Terapiassa haluan harjoittelemisen ohella pitää aina mukana myös leikkisyyden ja hauskanpidon.
Otan mielelläni vastaan myös englanninkielisiä asiakkaita.
Koulutukset: SI-terapian perusteet eli A-osa

044 252 5209
siiri.vartiainen@vantaanterapiakeskus.fi